http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje
RODO


 
Przetargi 2009 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  02-02-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-02-2009 | 00:00
   
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 02.02.2009

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka

OGŁASZA
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

* położenie : Konary
* działka nr 263  o pow. 0,5800 ha
* właściciel : Gmina Miejska Górka
* oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 44377
* działka jest niezabudowana , stanowi grunt rolny
* zgodnie z opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka , zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XXXVIII/286/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28grudnia 2001r. -  w/w działka  leży w rejonie upraw polowych .
* cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 6.000 zł  (słownie: sześć tysiący złotych 00/100) W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się 15.10.2008r. i zakończył wynikiem negatywnym.
Drugi ustny przetarg nieograniczony  odbędzie się 6.03.2009r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 600,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 2.03.2009r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium okresla datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska