http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  27-02-2020 | 10:02
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 27.02.2020
więcej »»»
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych 21.02.2020
więcej »»»
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 12.02.2020
więcej »»»
Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przeszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2019 roku 22.11.2019
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2019 r. 22.11.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 12.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29.10.2019
więcej »»»
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 28.10.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją transformatorową, drogą dojazdową wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 732, obręb Konary. 10.10.2019
więcej »»»
Komunikat dot. suszy 08.07.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 04 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 05.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka ( od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 18.06.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska