http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  04-06-2019 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  04-06-2019 | 15:27
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW 04.06.2019

 BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW

KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.

 

Informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Miejskiej Górce wyboru:

·         2 ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

·         2 ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 informuję, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

1.      prezesi właściwych sądów;

2.      stowarzyszenia;

3.      inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

4.      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

1.      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.      jest nieskazitelnego charakteru;

3.      ukończyła 30 lat;

4.      jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.      nie przekroczyła 70 lat;

6.      jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.      posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

1.      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.      duchowni;

7.      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.      funkcjonariusze Służby Więziennej.

9.      radni gminy, powiatu i województwa.


Kandydat na ławnika powinien złożyć:

Kartę zgłoszenia wraz z następującymi załącznikami:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;

5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6.      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Uwaga: 
Przy wypełnianiu karty zgłoszenia proszę zwrócić uwagę na wypełnienie części C
- w przypadku podmiotu określonego w art. 162 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych – tj. „stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa” – wypełnia się pkt. 1, 2, 3, 4 i 5,
¬- w przypadku podmiotu określonego w art. 162 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych – tj. „co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Miejska Górka” - wypełnia się pkt. 2 i 5, podając dane jednego z 50 obywateli zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Natomiast koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pok. 23 w godzinach urzędowania, tj. 730-1530.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy, tel. 65 322 49 73.  

Karta zgłoszenia - pobierz

Oświadczenia kandydata - pobierz

Lista osób popierających kandydata - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska