http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  13-05-2019 | 12:40
data ostatniej modyfikacji:  13-05-2019 | 12:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 10 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 13.05.2019

OBWIESZCZENIE

STAROSTY RAWICKIEGO

z dnia 10 maja 2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz.1474) zawiadamiam, że  na  wniosek z dnia  29.04.2019r. Burmistrza Miejskiej Górki  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  "Rozbudowie  drogi gminnej ul. Hubala w Miejskiej Górce"

W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejska Górka, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.   

Wykaz nieruchomości:

-   objętych liniami rozgraniczającymi, dla których  sporządzono mapy z projektami podziału

     nieruchomości przeznaczonych na ten cel :

     •  działki o nr ewid. gruntu 1049/8 (1049/10, 1049/9, 1049/11),  1055/4 (1055/6, 1055/5,

        1055/7),  997/2 (997/4, 997/3, 997/5), 1024 (1024/1,1024/2), 950 (950/1,950/2), 949 (949/1,

        949/2), 968 (968/1, 968/2) położone w Miejskiej Górce;

-   objętych w części lub całości liniami rozgraniczającymi :

     •  działki o nr ewid. gruntu 1049/8 (1049/10, 1049/9, 1049/11),  1055/4 (1055/6, 1055/5,

        1055/7),  997/2 (997/4, 997/3, 997/5), 1024 (1024/1,1024/2), 950 (950/1,950/2),

        949 (949/1, 949/2), 968 (968/1, 968/2), 1053/13, 1023/1, 1022/1, 1021/1, 1020/1

        położone w Miejskiej Górce.

W w/w wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Miejska Górka

        Zgodnie art. 11d ust. 9 i 10 w/w ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

      Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Stosownie do art. 11 d ust. 6 pkt 2 cyt. na wstępie ustawy można w tut. Starostwie w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Rawiczu  przy Wałach  J. Dąbrowskiego nr 2   pok. 13-15 (w godzinach: poniedziałek 08.00-16.00,  od wtorku  do piątku  07.00-15.00 )  zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                                             

                                                                                            Starosta

                                                                                            (-)  Adam Sperzyński               

                                                                                                   

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska