http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  13-05-2019 | 12:40
data ostatniej modyfikacji:  13-05-2019 | 12:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 10 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 13.05.2019

OBWIESZCZENIE

STAROSTY RAWICKIEGO

z dnia 10 maja 2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz.1474) zawiadamiam, że  na  wniosek z dnia  29.04.2019r. Burmistrza Miejskiej Górki  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  "Rozbudowie  drogi gminnej ul. Hubala w Miejskiej Górce"

W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejska Górka, w związku z czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.   

Wykaz nieruchomości:

-   objętych liniami rozgraniczającymi, dla których  sporządzono mapy z projektami podziału

     nieruchomości przeznaczonych na ten cel :

     •  działki o nr ewid. gruntu 1049/8 (1049/10, 1049/9, 1049/11),  1055/4 (1055/6, 1055/5,

        1055/7),  997/2 (997/4, 997/3, 997/5), 1024 (1024/1,1024/2), 950 (950/1,950/2), 949 (949/1,

        949/2), 968 (968/1, 968/2) położone w Miejskiej Górce;

-   objętych w części lub całości liniami rozgraniczającymi :

     •  działki o nr ewid. gruntu 1049/8 (1049/10, 1049/9, 1049/11),  1055/4 (1055/6, 1055/5,

        1055/7),  997/2 (997/4, 997/3, 997/5), 1024 (1024/1,1024/2), 950 (950/1,950/2),

        949 (949/1, 949/2), 968 (968/1, 968/2), 1053/13, 1023/1, 1022/1, 1021/1, 1020/1

        położone w Miejskiej Górce.

W w/w wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi,

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Miejska Górka

        Zgodnie art. 11d ust. 9 i 10 w/w ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

      Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Stosownie do art. 11 d ust. 6 pkt 2 cyt. na wstępie ustawy można w tut. Starostwie w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Rawiczu  przy Wałach  J. Dąbrowskiego nr 2   pok. 13-15 (w godzinach: poniedziałek 08.00-16.00,  od wtorku  do piątku  07.00-15.00 )  zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                                             

                                                                                            Starosta

                                                                                            (-)  Adam Sperzyński               

                                                                                                   

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska