http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  01-02-2019 | 08:51
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2019 | 08:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 01.02.2019

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych, organizowanie i promowanie turystyki rowerowej , w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacania oferty kulturalnej gminy oraz promocja lokalnych twórców, na rzecz ochrony środowiska oraz  nauka, szkolnictwo, edukacja oświata i wychowanie - ogłaszanych przez Burmistrza Miejskiej Górki w 2019 roku na terenie Gminy Miejska Górka.

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny;  za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Miejska Górka, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b)  korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)   przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

 

4.    Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

     a) opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem

         kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

     b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji

         zadań publicznych.

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki.

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

7. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

8. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce pok. Nr 21 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka do dnia 16 lutego 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska