http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  01-02-2019 | 08:51
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2019 | 08:51
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 01.02.2019

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka

w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych, organizowanie i promowanie turystyki rowerowej , w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacania oferty kulturalnej gminy oraz promocja lokalnych twórców, na rzecz ochrony środowiska oraz  nauka, szkolnictwo, edukacja oświata i wychowanie - ogłaszanych przez Burmistrza Miejskiej Górki w 2019 roku na terenie Gminy Miejska Górka.

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny;  za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  3. W pracach Komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Miejska Górka, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b)  korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c)   przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

 

4.    Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

     a) opiniowanie ofert realizacji zadań publicznych z uwzględnieniem

         kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

     b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji

         zadań publicznych.

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki.

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

7. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

8. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce pok. Nr 21 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka do dnia 16 lutego 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska