http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  31-01-2019 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2019 | 15:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2019/2020 31.01.2019

 

PROCEDURA  REKRUTACYJNA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA MIEJSKA GÓRKA  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

CUW.4450.2.2019

 

            Procedura rekrutacyjna została opracowana i będzie prowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zmianami), uchwały Nr XX/110/2017 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz zarządzenia nr 7/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2019/2020.

Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia

13 lutego 2019 roku do godz. 14.00.

Formularz deklaracji dostępny w przedszkolu/ szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której obecnie uczęszcza dziecko.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
 2. Rekrutacją objęte są: dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2016,2015, 2014, 2013, i starszych roczników), dzieci powyżej 6 lat posiadające orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci z rocznika 2017, które ukończą 2, 5 roku przed dniem 1 września 2019 roku.

 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE (NABÓR NA WOLNE MIEJSCA) JEST PROWADZONY WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK RODZICA DZIECKA.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych podmiotów oświatowych.

We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń zostały określone w zarządzeniu nr 7/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2019 roku i można je pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko (kandydata) określonych kryteriów rekrutacyjnych.

 

KRYTERIA I ETAPY

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejska Górka.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Miejska Górka, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO są brane pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe i są to:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)       niepełnosprawność kandydata,

c)       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria wymienione w punkcie 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole lub szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Kryteria te winny uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Ustalone kryteria powinny też odpowiadać lokalnym potrzebom społecznym. Kryteria organu prowadzącego uchwalane są w formie uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych zostały uchwalone uchwałą Nr XX/110/2017 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku i są to:

                              a)            pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki
w systemie dziennym – wartość punktowa 4,

                             b)            zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego
z pełnej oferty przedszkola tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po ustawowym czasie realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – wartość punktowa 4,

                              c)            zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego
z pełnej oferty przedszkola tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po ustawowym czasie realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – wartość punktowa 2,

                             d)            uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do oddziałów przedszkolnych tej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – wartość punktowa 2,

                              e)            zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – wartość punktowa 1.

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejska Górka mogą być przyjmowani do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Miejska Górka, jeżeli po przeprowadzeniu PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, GMINA MIEJSKA GÓRKA NADAL DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejska Górka przeprowadza się dla tych kandydatów postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi wcześniej dla mieszkańców gminy na pierwszym i na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 

 1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone na formularzu WNIOSKU
  o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w publicznej szkole podstawowej przy każdym kryterium danego etapu rekrutacyjnego (PIERWSZEGO I DRUGIEGO).
 3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1
  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument
w oryginale.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata
.

 1. Oświadczenia wymagane do wniosku są składane w następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

TERMINY I ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 1. Rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka do wybranych (nie więcej niż trzech) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami od dnia 14 lutego 2019 roku do 18 marca 2019 roku do godz. 14.00.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej
  z oddziałami przedszkolnymi.
 3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości do dnia 26 marca 2019 roku do godz.13.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany, czyli znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych oraz złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
 6. Okres od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym do dnia 2 kwietnia 2019 roku do godz. 14.00 jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego dla swojego dziecka, jeżeli w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
 7. Poświadczenia o ostatecznym wyborze przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w publicznej szkole podstawowej dokonuje rodzic dziecka zakwalifikowanego
  w formie oświadczenia, którego wzór został określony w zarządzeniu nr 7/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 stycznia 2019 roku.
 8. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYBORZE PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DLA SWOJEGO DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DWÓCH POZOSTAŁYCH PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH DO, KTÓRYCH RODZIC DZIECKA ZŁOŻYŁ WNIOSEK. 
 9. Komisja rekrutacyjna w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej,
  która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 10. Listy, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 9 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 11. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 1. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 2. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie dyrektora danego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

  

INFORMACJE KOŃCOWE 

1.      Zgodnie z art. 25 do art.28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

2.      Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.      Zgodnie z art.4 pkt.42 ustawy Prawo oświatowe definicja wielodzietności rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

4.      Zgodnie z art.4 pkt.43 ustawy Prawo oświatowe definicja samotnego wychowania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji, gdy rodzic dziecka zaznaczył w kryteriach rekrutacyjnych, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

5.      Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oznacza czas pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolach zgodny z statutem danego przedszkola oraz czas pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zgodny z statutem szkoły podstawowej, przy której znajdują się oddziały przedszkolne.

 1. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 Uchwała Nr XX-110-17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały - oświadczenie

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola , oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których oddziałem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3

Pliki do pobrania: 

Załącznk Nr 1 - oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu rodziców

Załącznik Nr 1 - terminarz postępowania rekrutacyjnego

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wychowaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Załącznik Nr 3 - oświadczenie potwierdzające wybór określonego przedszkola

Załącznik Nr 3 - wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska