http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Ogłoszenia
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Procedury Obsługi Interesanta
Wybory
Praca
Oświadczenia majątkowe
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  26-02-2018 | 10:23
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2018 | 10:26
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019. 26.02.2018

 Informacja Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019.Na podstawie art. 160, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu  informuję, że Rada Miejska w Miejskiej Górce dokona wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIII Wydział Cywilny z/s w Lesznie .

Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:
• ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Art. 158. § 1 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159. § 1 ustawy stanowi, iż ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia,
• inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata);
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Rada Miejska w Miejskiej Górce, będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławnika od Komendanta Wojewódzkiego Policji.  

Opłaty:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa z dniem 12 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć:
• w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej (pok. nr 23) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,
• w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Miejska w Miejskiej Górce – uzupełniający nabór na ławnika”,
• w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018  r. – decyduje data wpływu do Urzędu.

Informacji związanych z wyborem ławnika udziela Joanna Pląskowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, tel. 65 322  49 73

Dokumenty do pobrania:
1) 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
2) 
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika;
3) 
Oświadczenia.

 

Miejska Górka, 26 lutego 2018 r.

    /-/ Karol Skrzypczak

   Burmistrz Miejskiej Górki

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska